Afstand van beplantingen ? Kijk naar het Veldwetboek én naar de plaatselijke gebruiken

U wilt weten op welke afstand van de grenslijn beplantingen mogen komen?

Het Veldwetboek van 7 oktober 1886 is een Belgische wet die de rechten en plichten regelt met betrekking tot nabuurschapsproblemen op het platteland.

Interessant zijn de regels over de afstand van aanplantingen en de afsluitingen.

Het Veldwetboek bepaalt dat wanneer een levende haag ( <3 meter hoogte) tot afsluiting dient, zij op ten minste vijftig centimeter van de scheidingslijn moet staan, tenzij er een hiermee strijdig gebruik is. Iedere andere afsluiting mag op de uiterste grens van het eigendom worden geplaatst.

Moet ik herinneringskosten en schadebeding betalen bij een niet-betaalde factuur ?

Moet ik herinneringskosten en schadebeding betalen bij een niet-betaalde factuur?

Een voorbeeld. U ontvangt een ingebrekestelling van een incassobureau wegens een onbetaalde labotest van enkele maanden geleden en u wordt gevraagd 20 EUR te betalen voor de labotest, vermeerderd met 2 EUR intresten en een schadevergoeding van 70 EUR.
Moet u dit (volledig) betalen?

Wanneer u een dergelijke brief ontvangt van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder met de vraag om over te gaan tot betaling van een achterstallige factuur, handel dan niet overhaast en controleer of gevorderde bedragen correct zijn. Meestal zal de vordering opgebouwd zijn uit verschillende bedragen: hoofdsom (oorspronkelijk factuurbedrag), interesten en schadevergoeding (wegens laattijdige betaling).

Als ik te veel gedronken heb, ben ik dan dronken?

Als ik te veel gedronken heb, ben ik dan dronken?

Niet noodzakelijk. Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is weldegelijk een belangrijk verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

In geval van alcoholintoxicatie, heeft u meer alcohol in het lichaam dan wettelijk toegestaan is. Dit is het geval van zodra het alcoholniveau boven 0,22 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht ligt. Alcoholintoxicatie is met andere woorden objectief meetbaar : de wettelijk toegelaten grens is overschreden.

Pagina's