werkwijze & ereloon

Het advocatenkantoor Van Royen levert steeds alle mogelijke inspanningen ter verdediging van uw zaak. U kan steeds rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening. In eerste instantie wordt getracht om een gerechtelijke procedure te vermijden. Wanneer een oplossing in der minne niet mogelijk blijkt, verdedigt het kantoor uw belangen voor alle rechtbanken.

Vaak is het moeilijk om op voorhand een nauwkeurige schatting te maken hoeveel een bepaalde opdracht voor u als cliënt precies zal kosten. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt immers af van verschillende factoren.  Kan het geschil in der minne worden opgelost of moet er een procedure worden gevoerd? Wordt de procedure in eerste aanleg afgerond of volgt er hoger beroep? Doen er zich complicaties voor tijdens de procedure? Enz…

Anderzijds is het uiteraard begrijpelijk dat u vooraf een klaar beeld wenst over de diverse elementen die de kosten- en ereloonstaat zullen bepalen. Volgende informatie kan daartoe bijdragen. Bij de eerste consultatie kan u uw probleem uit de doeken doen en wordt een eerste juridisch advies gegeven. Samen met u worden de slaagkansen bekeken. Bij deze eerste analyse van de zaak wordt getracht u zo goed mogelijk in te lichten over het bedrag van de kosten- en ereloonstaat.

Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd. De kosten zijn de uitgaven die de advocaat voor rekening van de cliënt heeft gemaakt (vb. aangetekende zendingen, verplaatsingskosten naar de rechtbank).

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

 - Volgens een uurtarief: het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd wordt vermenigvuldigd met het uurtarief dat op voorhand met u werd besproken. U wordt op regelmatige tijdstippen op de hoogte gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van hoe ingewikkeld de zaak is, of ze dringend is, de aard van de zaak, haar belang, enz.
 - Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.
 - Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
 - Vast bedrag: er wordt een totaalbedrag overeengekomen.
 - Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken lopen hebben.

De mogelijkheden worden op voorhand met u besproken.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en onaangename verrassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten gevraagd door middel van provisies, die in mindering worden gebracht van de eindafrekening.

Eventueel komt u in aanmerking voor financiële steun van de overheid via het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand. Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Meer informatie daarover kan u vinden via http://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=75